Kiekje
 
 
 
«  Aflevering 276: Over mislukte projecten en spannende brieven  »
 

Plinia heeft een spannende brief gekregen waarin zij uitgenodigd wordt mee te werken aan een grootschalig onderzoek naar de opkomst van het enggeestige nationalisme in Nederland.

 
 
 
Gepubliceerd: 01-07-13. Vond plaats op: 01-07-11. Tags:  politiek binnenland ; Vaderlandse geschiedenis ;
 
 
 
 
 
 
Over mislukte projecten en spannende brieven (Integrale tekst)

Zo, ik heb net mijn vakantie afgezegd. Felix is in mineur maar het is ff niet anders. Ik kreeg nog vorige week een spannende brief. Ik mag het eigenlijk niet vertellen dus mondje dicht. Daar komt-ie.

Geachte mevrouw Thielemans,

Zoals u wellicht weet heeft de overheid bij monde van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onze organisatie de publieke taak gegeven het debat aangaande de wenselijkheid van een verdere versteviging van het nationaal bewustzijn te entameren en te sturen.
Als instrument voor deze versteviging is zoals u niet zal zijn ontgaan in eerste aanleg gekozen voor de stichting van een Nationaal Historisch Museum.
In het licht echter van de ontwikkelingen van de afgelopen weken lijkt het momenteel niet meer opportuun deze ingeslagen weg verder te vervolgen.
Op basis van voortschrijdend inzicht lijkt de gekozen vorm en omvang uiteindelijk niet goed aan te sluiten bij de doelstelling van de Minister en zoals u wellicht niet ontgaan is heeft de minister, in overleg met de kamer besloten het NHM niet langer te financieren.
Als voorlopige oplossing is nu gekozen voor een opzet waarbij de gekozen doelstelling in afgeslankte vorm zal worden gerealiseerd op basis van een project-samenwerking tussen het Openlucht Museum en het Rijksmuseum te Amsterdam. Uit de eerder begrote projectsubsidies voor het NHM is derhalve een deel vrijgemaakt om dit project voorlopig voor 4 jaar te financieren.

Het is vanzelfsprekend jammer dat het project in de eerdere vorm uiteindelijk niet effectief gebleken is om de gedefinieerde doelstelling van het ministerie te realiseren, te meer daar onderzoek - onder meer van het SCP - nog steeds uitwijst dat de Nederlanders en hun relatie met hun eigen gekende identiteit problematisch is en dat het niet reëel is te veronderstellen dat deze problematiek zich autonoom zal kunnen oplossen.

Plinia: en dan denk ik: wat heb ik daarmee te maken. Maar nu komt het: let op:

Als onderdeel van onze quick-scan naar voor ons relevante activiteiten op het gebied van Nederlandsschap, identiteit en maatschappelijke vernieuwing hebben we enige tijd geleden kennis genomen van uw project en zijn daarvan zeer onder de indruk.

Net als u vragen wij ons af hoe het komt dat de Nederlandse nationaliteit in 10 jaar tijd zo veranderd is, hetgeen onmiskenbaar de kernvraag achter uw oeuvre is.

Wij herkennen ons daarom duidelijk in uw these dat we - om uw woorden te quoten - "van een tolerant en ruimdenkend rationeel volk veranderd zijn in een emotioneel en intolerant volkje wat zich voornamelijk door onderbuikgevoelens laat regeren".

Waar in de jaren zestig Nederland – zeker in de ogen van het buitenland – gezien werd als een gidsland, als een oord van taboeloze vrijzinnigheid en tolerantie zijn de tijden inmiddels duidelijk veranderd.
Want onze zo veel geprezen tolerantie maakt in snel tempo plaats voor enggeestig nationalisme.
Onze organisatie heeft als onderdeel van de aan ons gegeven taakstelling onder meer de opdracht te komen tot een duidelijke uitleg van deze fenomenen zowel voor binnenlands gebruik als voor de communicatie met het buitenland want vooral daar weet men niet goed de huidige Nederlandse volksgeest te duiden, niet onbelangrijk gegeven de positie van Nederland als handelsnatie en mainport voor Europa.

Daarom zouden we, in het licht van uw duidelijke kwaliteiten als hypehunter en uw grote hysterische kennis, u graag willen verzoeken mede te werken aan een breed gedragen onderzoek omtrent dit thema. Wij stellen voor om tijdens een lunch eens van gedachten hierover te wisselen, om de mogelijkheden te inventariseren en zo mogelijk te concretiseren.
Deze lunch is voorlopig voorzien op 1 augustus 2011 om 12.30 in de bovenzaal van Dudok in Den Haag. Indien uw beschikbaarheid het u niet toelaat op deze datum ons te ontmoeten verzoeken wij u vriendelijk een alternatief aan te geven wat u beter convenieert. U kunt daarvoor het beste contact opnemen met ons secretariaat onder vermelding van de projectnaam XXXX op telefoonnummer etc.

Wij verzoeken u vriendelijk voorlopig geen ruchtbaarheid te geven aan deze brief.

[Oh ja, niet doorvertellen dus…]

Met vriendelijke groet, verblijven wij blabla

Nou… Hoe vind je dat? Spannend toch? Ik ben echt heel benieuwd wat ze me daar gaan vertellen. I’ll keep you posted.